Reglementen en voorwaarden

Op 1 Juli zijn de regels met pandbelening veranderd wij springen daar op in en zijn verplicht ons te houden aan deze regels .
Geldige legitimatie verplicht.Zonder geldige legitimatie nemen wij geen goederen aan. ( minimum leeftijd 18 jaar ).Bij het terughalen of verlengen dient u over het bedrag 4,5 % rente te betalen. Contracten voor 2 maand geldt 4,5% rente .
Oftewel maximaal 4,5 % per maand pandbeleningsvergoeding wordt toegepast.Verlengen kan als u persoonlijk langskomt , dus niet telefonisch of schriftelijk. Dit i.v.m. te betalen rente en administratiekosten.Denk om uw verloopdatum! Niet op tijd is Verkoop.Wij kunnen u eventueel bellen, wanneer uw contract afgelopen is dit behoort besproken te worden en bij aanvang schriftelijk vastgelegd te worden .Als de beleende goederen weer uit de verkoop worden gehaald, dient men rekening te houden met eventuele gemaakte kosten, extra verlengingen enz.Bij het verpanden van auto”s caravans en aanhangwagens dient u rekening te houden met stallingsgeld. Dit bedraagt 50,- per maand.Bedragen vanaf 500,00 dient u 1 dag van te voren te bellen.Dit i.v.m. kasgeld ( Er is nooit zoveel contant geld aanwezig ).Batterijen uit uw afstandsbediening, etc. halen.Schade kunt u niet op ons verhalen.
Wij geven wel heel duidelijk aan dat wij niet meer of uit hoge uitzondering meer aan verpandingen doen . Onze voorkeur gaat uit naar inkoop verkoop.
Artikel 1.Het gekochte is op heden aan de koper in diens feitelijke macht en bezit en daarmee in eigendom overgedragen, hetwelk deze verklaart te erkennen.
Artikel 2.De verkoper verklaart dat hij het gekochte rechtmatig heeft verkregen en eigenaar te zijn van het gekochte.
Artikel 3.De verkoper heeft het recht het gekochte binnen twee maanden na ondertekening dezer akte terug te kopen. Mocht hij van dit recht gebruik willen maken, dan moet hij dit bij ondertekening dezer akte kenbaar maken aan de koper. De verkoper is alsdan verplicht het gekochte minimaal twee maanden te bewaren en mag het gekochte niet aan een derde vervreemden. Mocht verkoper van deze optie gebruik willen maken, dan dient hij het gekochte tijdens deze termijn zelf te verzekeren.Het risico van beschadiging van het gekochte rust, gedurende de bewaartermijn op koper,verkoper kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding welke hoger is dan 4,5 %van de inkoopprijs.
Artikel 4.Als verkoper binnen genoemde termijn van zijn koopoptie gebruik wenst te maken geldt alsdan als verkoopprijs de inkoopprijs,welke is overeengekomen verhoogd met een opslag van 4,5 %. Verkoper is binnen genoemde termijn van twee maanden gerechtigd de optie eenmalig met 1 maand te verlengen. In dat geval dient hij bij verlenging een vergoeding voor het verlenen van de optie te betalen van 4,5 % van de inkoopprijs.Mocht verkoper van deze optie gebruik willen maken, dan dient hij het gekochte tijdens deze termijn zelf te verzekeren. Het risico van beschadiging van het gekochte rust, gedurende de verlengde bewaartermijn op koper, verkoper kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding, welke meer bedraagt dan 4,5 % van de inkoopprijs.
Artikel 5.De koper verplicht zich als een goed huisvader voor het gekochte te zorgen en te onderhouden. De koper is alleen aansprakelijk voor schade genoemd in artikel 3 en 4, Voor andere schade van welke aard dan ook is de koper niet aansprakelijk.
Artikel 6.Wij hanteren een minimum leeftijd van 18 jaar
Iedereen kan goederen inbrengen in de winkel. Dit noemen we wachtkoop.
Aanname ingebrachte goederen is ter beoordeling van de verkoopmedewerker.
U dient zich te legitimeren en er wordt een scan gemaakt worden van uw id. bewijs of rijbewijs.
Uw gegevens worden evenals de ingebrachte goederen, ingeschreven in het inbrengregister van tekeapynmakkum pandjeshuis  Harlingen,woningontruiming tekeapynmakkum Friesland.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn uitsluitend voor de administratie van tekeapynmakkum en Pandjeshuis  Harlingen, woningontruiming tekeapynmakkum Friesland bestemd.
In overleg met de verkoopmedewerker wordt een verkoopprijs bepaald.
Het artikel wordt in overleg ook gepresenteerd op www.tekeapynmakkum.nl en Pandjeshuis  Harlingen, woningontruiming tekeapynmakkum Friesland  overige verkoopsites.
U ontvangt een kopie van het inbrengformulier.Bij verkoop van het artikel ontvangt u 70% van de vastgestelde verkoopprijs.
Het u toekomende bedrag wordt uitsluitend overgemaakt op het door u opgegeven rekeningnummer.
Er wordt geen contant geld verstrekt.Is het artikel na 1 maand niet verkocht dan kunt het volgende beslissen:
–    Het artikel ophalen
–    Het artikel opnieuw ter verkoop aanbieden er wordt dan € 7,50 administratie / verlengkosten kosten in rekening gebracht
–    Het artikel afstaan aan tekeapynmakkum Pandjeshuis Harlingen,woningontruiming tekeapynmakkum Friesland uw rechten op opbrengst vervallen dan.Indien het artikel na 1 maand niet is afgehaald nadat u ons hierover heeft benaderd, vervalt het artikel aan tekeapynmakkum Pandjeshuis Harlingen, woningontruiming tekeapynmakkum Friesland en zal dit alsnog ter verkoop worden aangeboden of afgevoerd. U heeft dan geen recht meer op een deel van de eventueel te realiseren opbrengst.De artikelen worden voor eigen risico ingebracht in de winkel en opgeslagen in ons depot.
Tekeapynmakkum Pandjesuis  Harlingen,woningontruiming tekeapynmakkum Friesland  is op geen enkele manier aansprakelijk of aansprakelijk te stellen, bij vermissing, diefstal en/of beschadiging van het ingebrachte artikel.
De artikelen worden uitsluitend verkocht in de staat waarin ze ten tijde van de aankoop verkeren.
Verkochte artikelen kunnen niet worden geruild en er wordt geen geld retour gegeven en er wordt geen garantie verstrekt.
Bij constatering van diefstal of andere onwettigheden wordt aangifte gedaan bij de politie. Bewijsbeelden worden onmiddellijk op internet geplaatst.\Tevens geen retour van goederen die via het internet besteld worden tenzij het nieuwe goederen zijn daar geld een zichtstermijn voor van 2 weken .Wij kunnen of worden op geen enkele manier aansprakelijk gesteld voor verlies of beschadigingen of diefstal van de goederen tijdens verzending van het product dit gebeurt ten alle tijde door postnl tenzij er nadrukkelijk om gevraagd wordt om het product aangetekend of verzekerd te versturen .Versturen gebeurt ten alle tijde dus op eigen risico !!!!
Back to Top