• Pandjeshuis Harlingen Friesland
  • Pandjeshuis Harlingen Friesland

0,01

Op voorraad

Productnummer:3f379f587299

Woningontruiming op maat door Pandjeshuis Harlingen Friesland:

Tuin opschonen

Bemiddeling bij opkoop

Opslag

Vloerverwijdering

Samenwerking goede doelen

Hergebruik inboedel

Recycling

Schoonmaak

Gratis offerte

Bezemschone oplevering

24/7 aanwezig

Kwaliteitscontrole

Pandjeshuis Harlingen  Friesland verzorgt verhuizingen naar een zorginstelling (seniorenverhuizingen), woningontruimingen op maat en het bezemschoon opleveren van woningen. Alle inboedel wordt op zorgvuldige wijze door ons verwijderd en zoveel mogelijk hergebruikt. Nog bruikbare inboedel en kleding gaat in veel gevallen naar goede doelen als het Leger des Heils, tal van kringloopwinkels en sociaal maatschappelijke instellingen. Wij leveren de woning bezemschoon op volgens de eisen van de verhuurder, eigenaar, familie of makelaar. Daar waar nodig, voeren wij ook kleine herstelwerkzaamheden uit.

Pandjeshuis Harlingen Friesland is uniek. Onze organisatie hecht bovendien veel waarde aan kwaliteit. Om zekerheid van onze kwaliteit te kunnen waarborgen, dragen wij een webshop keurmerk kunnen mensen referenties achterlaten en zijn wij lid van verschillende bouwkeurmerken en voeren wij een onafhankelijke kwaliteitscontrole uit.

Uw woning/ inboedel is bij ons in vertrouwde handen. U kunt dit met een gerust hart uit handen geven aan Pandjeshuis Harlingen Friesland .

Vraag een GRATIS offerte aan! Vrijblijvende afspraak. Bellen kan natuurlijk ook.

Bel 06-14666779 voor een GRATIS offerte

 

Wij zijn door onze landelijke dekking werkzaam in heel Nederland, onder anderen in :

Aalsum, Abbega, Abbegeasterketting, Abbenwier, Achlum, Aekinga, Akkrum
Akmarijp, Ald Beets, Ald Terp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Aldwâldmersyl
Allardsoog, Allingawier, Angwier, Anjum, Appelscha, Arkens, Arkum, Arum
Augsbuurt, Augustinusga, Baaiduinen, Baaium, Baard, Baburen, Bakhuizen
Bakkeveen, Balk, Ballumerbocht, Ballum, Bantega, Bartlehiem, Bears
Beetsterzwaag, Beintemahûs, Berltsum, Birstum, Bitgummole, Bitgum
Blauwhuis, Blauwverlaat, Blesdijke, Blessum, Blije, Boazum, Boekelte
Boelenslaan, Boer, Boijl, Boksum, Bollingawier, Bolsward, Bonkwert
Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Bornwird, Brantgum, Breezanddijk
Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Brongergea, Buitenpost, Burdaard
Buren, Burgum, Burgwerd, Burum, Buttinga, Buweklooster, Byniastate
Cornwerd, Damwâld, De Bieren, De Blesse, De Bosk, De Bûnte Hûn
De Dellen, De Falom, De Him, De Hoeve, De Keegen, De Kliuw, De Knipe
De Kolk, De Kooten, De Lauwers, De Leegte, De Pôle, De String
De Swadde, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, De Wurden
De laatste Stuiver, Dearsum, Deddingabuurt, Dedgum, Deinum, Delfstrahuizen, Dijken
Dijkshoek, Dijksterburen, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dokkum, Domwier, Dongjum
Doniaga, Donkerbroek, Drachten, Drachtstercompagnie, Draeisterhuzen
Driezum, Drogeham, Dronryp, Dykshoarne, Eagum, Earnewâld ,Easterein
Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Echtenerbrug, Echten, Ee
Eesterga, Elahuizen, Engwierum, Exmorra, Ezumazijl, Farebuorren, Feanwâlden
Feanwâldsterwâl, Feinsum, Ferwert, Ferwoude, Fiifhús, Fiifhuzen, Firdgum
Fiskbuorren, Fiskersbuorren, Flansum, Fochteloo, Folgeren, Follega, Folsgare
Formerum, Foudgum, Franeker, Friens, Frieschepalen, Fûns, Gaastmeer
Gaast, Garyp, Gauw, Gerkesklooster, Gersloot-Polder, Gersloot, Ginnum
Goëngahuizen, Goënga, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grauwe Kat
Greate Wierrum, Greonterp, Grou, Grut Midhuzen, Gytsjerk, Húns
Hallumerhoek, Hallum, Hamshorn, Hanenburch, Hantumerhoeke
Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hantum, Harich, Harkema
Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Hatsum
Haule, Haulerwijk, Heeg, Hee, Heerenveen, Hegebeintum, Heide
Hemelum, Hemert, Hempens, Hemrik, Herbaijum, Hesens
Hiaure, Hichtum, Hidaardersyl, HidaardHieslum, Hijum, Hilaard
Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hoarne, Hollum, Holwerd, Hommerts
Hoogeduurswoude, Hooidammen, Hoorn, Hoornsterzwaag, Hoptille
Horp, Houtigehage, Hurdegaryp, Hústernoard, IJlst, Idaerd
Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, Indijk, Ingelum
It Heechsân, It Heidenskip, It Súd, It Utein, It Wiel, It Wytfean, Itens
Jannum, Janssenstichting, Jardinga, Jellum, Jelsum, Jeth, Jewier, Jinshúzen
Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jousterp, Jouswier
Jubbega, Jutrijp, Kaard, Keatlingwier, Kie, Kiesterzijl, Kimswerd
Kingmatille, Kinnum, Klaeiterp, Kleaster Anjum, Klein Groningen
Kletterbuorren, Klooster-Lidlum, Koarnjum, Koehool, Kolderwolde
Kollumer Aldsyl, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kollum
Koningsbuurt, Kooiplaats, Kootstertille, Kornwerderzand, Kortehemmen
Kortwoude, Kostverloren, Koudum, Koufurderrige, Krabburen
Kûbaard, Kûkherne, Laaxum, Landerum, Langedijke, Langelille
Langezwaag, Langweer, Leechlân, Leeuwarden, Legemeer
Lekkum, Lemmer, Leons, Lichtaard, Lies, Lioessens, Lippenhuizen
Lippenwalde, Littenserbuorren, Loënga, Lollum, Longerhouw
Luinjeberd, Lutjelollum, Lutkepost, LuxwoudeLyts Midhuzen
Lytse Gaastmar, Lytse Geast, Lytsewierrum, Lytshuzen, Makkinga
Makkum, Mantgum, Marrum, Marsum, Meilahuzen, Menaam
Metslawier, Middelbuorren, Midlum, Midsland aan Zee, Midsland-Noord
Midsland, Miedum, Mildam, Minnertsga, Mirns, Moddergat, Molkwerum
Monsamabuorren, Morra, Moskou, Mûnein, Munnekeburen
Munnekezijl, Nes, Niawier, Nieuwebildtzijl, Nieuwebrug, Nieuwehorne
Nieuweschoot, Nij Altoenae, Nij Amerika, Nij Beets, Nijeberkoop
Nijega, Nijehaske, Nijeholtpad, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum
Nijetrijne, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Noardburgum, Noarderein
Noordwolde-Zuid, Noordwolde, Oast, Oentsjerk, Offingawier
Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer
Oldetrijne, Olterterp, Oosterbierum, Oosterend, Oosternijkerk
Oosterpark, Oosterstreek, Oosterwolde, Oosterzee-Buren
Oosterzee-Gietersebrug, Oosterzee, Oosthem, Oostmahorn
Oostrum, Opeinde, Ophuis, Oppenhuizen, Opperkooten
Oranjewoud, Osingahuizen, Oude Schouw, Oudebildtzijl
Oudega, Oudehaske,, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot
Oudwoude, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Overtoom
Paesens, Parrega, Pean, Peins, Peperga, Petersburg, Piaam
Pietersbierum, Pikesyl, Pingjum, Poppenhuizen, Poppenwier
Quakkenburg, Quatrebras, Raard, Raerd, Ravenswoud
Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Rewert, Ried, Rien
Rijsberkampen, Rijs, Rinsumageast, Ritsumazijl, Rohel
Roodeschuur, Roptazijl, Rotstergaast, Rotsterhaule
Rottevalle, Rottum, Ruigahuizen, Ryptsjerk, Sandfirden
Schalsum, Scharl, Scharnegoutum, Scharnehuizen, Scharsterbrug
Scherpenzeel, Schettens, Schiermonnikoog, Schoterzijl, Schraard
Schuilenburg, Selmien, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs
Siegerswoude, Sigerswâld, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie
Sint-Nicolaasga, Sintjohannesga, Skillaerd, Skingen, Skrins, Skrok
Skûlenboarch, Slappeterp, Slijkenburg, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge
Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannenburg
Spannum, Spears, Stavoren, Steggerda, Stiem, Stiens, Striep, Stroobos
Sumar, Sumarreheide, Surhuisterveen, Surhuizumermieden, Surhuizum
Suwâld, Swarte Beien, Swichum, Tacozijl, Teard, Techum, Teerns
Ter Idzard, Ter Lune, Terband, Tergrêft, Terherne, Terkaple, Ternaard
Teroele, Tersoal, Terwispel, Teyebuorren, Tibma, Tichelwurk, Tijnje
Tilbuorren, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Triemen
Trijeboerehuzen,Trijehuzen, Tritzum, Tronde, Trophorne, Truerd
Tsienzerbuorren, Tsjeintgum, Tsjeppenbûr, Twijtel, Twijzelerheide, Twijzel
Tytsjerk, Tzummarum, Tzum, Uilesprong, Uitwellingerga, Ureterp
Veenklooster, Vegelinsoord, Venekoten, Vierhuis, Vinkega, Vrouwenparochie
Waaksens, Waaxens, Wâlterswâld, Wammert, Wânswert, Warfstermolen
Warniahuizen, Warns, Warstiens, Warten, Waskemeer, Weakens
Weardebuorren, Weidum, Weper, Wergea, West aan Zee, West-Terschelling
Westerbuorren, Westerein, Westergeest, Westernijtsjerk, Westhem
Westhoek, Wetsens, Wier, Wierum, Wieuwens, Wijckel, Wijnaldum
Wijnjewoude, Willemstad, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert
Wjelsryp, Wolsumerketting, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons
Workum, Woudsend, Wouterswoude, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga
Ysbrechtum, Zandhuizen, Zevenbuurt, Zevenhuzen, Zurich, Zwagerbosch
Zwarte Haan, Zweins, ‘t Brégehús

 

 

Back to Top